Lekplatsbesiktning

Kvalificerad lekplatsbesiktning i Stockholm & Mälardalen

Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö enligt FN:s barnkonvention som Sverige har anslutit sig till. Det innebär bland annat att barns miljöer och lekplatser ska vara säkra och tillgängliga.

Roliga och säkra lekplatser är viktiga för barns utveckling. Alla lekplatser som inte står på privat mark är att betrakta som offentliga lekplatser och omfattas av svensk lag som säger att lekplatsen ska besiktas varje år och att brister i lekmiljön ska dokumenteras. 

Junnifast erbjuder bland annat en visuell genomgång av lekplatsen för att finna eventuella faror eller avvikelser samt möjlighet till att löpande gå igenom redskapen för att se till att alla barn kan leka säkert på lekplatsen.

Kvalificerad lekplatsbesiktning

Junnifast erbjuder kvalificerad lekplatsbesiktning i Stockholm och Mälardalen, både av tillfällig art men också som ett löpande årligt åtagande. 

Vi genomför lekplatsbesiktning i följande städer:

Uppsala, Stockholm, Nynäshamn, Norrköping, Vingåker, Örebro och Västerås. 

Certifiering av Sereno

Våra besiktningsmän är certifierade av Sereno certifiering. Dem har även genomfört HAGS besiktningskurs.

0360597001505824682

Junnifast rekommenderar

Lekplatsbesiktning årligen

Här går man igenom och kontrollerar säkerheten på lekredskapen. All redskap inklusive underlag och fundament kontrolleras och besiktas.

Löpande underhåll

Här går man igenom redskapen i detalj sås som skruvar, bultar, beslag, klätterrep mm. Dessa efterspänns och kontrolleras för slitage, skadegörelse, väderpåverkan.

Visuell genomgång

Här går man igenom lekplatsen rent visuellt och letar efter avvikelser. Dessa kan uppkomma genom vandalisering, slitage, väder. Några exempel på detta är klippt rep, glaskross, sönderslagna trädetaljer.

Kontakta oss när ni behöver lekplatsbesiktning i Stockholm eller Mälardalen. Vi går tillsammans igenom vad vi kan göra för att underlätta vardagen för er och se till att era lekplatser är säkra och tillgängliga.

Alla lekplatser ska besiktas kontinuerligt

Vi går igenom varje redskap och protokollför noggrant

Undvik onödiga olyckor på lekplatser

Att utmana sina kompisar i olika hinderbanor, klättra i klätterställningar, åka rutschkana och svinga på gungor är en fantastisk aktivitet för barns kognitiva och motoriska förbättring. Lek påverkar barnens kreativitet, fantasi och rörelseförmåga samt är en viktig del av deras uppväxt. Enligt FN:s barnkonvention ska alla barn ha rätt till lek i en säker, inspirerande och lämplig omgivning. Trygga lekplatser och andra miljöer är därför väsentligt för att Sverige ska uppfylla denna konvention och kunna fullgöra barns möjlighet till rörelse och utveckling. För att säkerställa att alla lekparker är riskfria för de små krävs löpande underhåll och kontroller utförda av kvalificerade personer med en bred och gedigen kunskap. Därför är en lekplatsbesiktning en mycket betydelsefull åtgärd. 

Ansvar - Därför ska du alltid genomföra lekplatsbesiktning

Som markägare eller fastighetsägare bär du ett stort ansvar för de olyckor som sker i en lekpark. Även inom bostadsrättsföreningar finns det personer som kommer att bära det juridiska ansvaret för det som sker inom ett lekområde, det gäller först och främst den som är ordförande. Därmed är det av största vikt att se till att lekplatsen är trygg och säker för alla barn som ska vistas där. Om olyckan skulle vara framme är det otroligt viktigt att kunna visa att lekredskap har besiktats, samt att det finns en plan för underhållet av lekparkerna. Lekplatser som inte står på privat mark betraktas dessutom som offentliga och omfattas därför av svensk lag som säger att besiktning av lekplatsen måste genomföras varje år och att eventuella brister ska dokumenteras.

Junnifast hjälper din BRF, samt dig som fastighetsägare och markägare med att utföra högkvalitativa lekplatsbesiktningar. Våra besiktningsmän är certifierade av Sereno och har genomfört HAGS besiktningskurs. Samtliga innehar även stor kunskap och kompetens inom området.

Barn leker på en besiktad och säker lekplats.
Junnifast utför lekplatsbesiktning i Stockholm och Mälardalen - så alla barn kan leka och lära i en trygg miljö.

Förväntningar på dig som mark- eller fastighetsägare

Du som fastighetsägare har en skyldighet att se till så lekplatsen är en trygg plats att vistas på. Några kontroller och åtgärder kan genomföras på egen hand, men då finns en del krav och det kan vara svårt att veta om arbetet utförts på ett korrekt sätt. För att säkerställa att du tillhandahåller en riskfri lekmiljö till våra barn och ger dem de bästa förutsättningarna för att leka och utvecklas utom fara kan det vara bra att anlita personer med hög kompetens. På Boverkets hemsida kan du läsa mer om regler för lekredskap och lekplatser, men här kommer även en snabb checklista på vad som bör ingå som rutinmässig undersökning av ett lekområde både tillfälligt, dagligen, månadsvis och årligen.

  1. Redskap som utstår mycket belastningar och påfrestningar kan behöva dagliga visuella kontroller.
  2. Funktionskontroll av slitage och stabilitet bör göras regelbundet varje kvartal eller månad.
  3. Kontinuerligt underhåll och säkerhetsbesiktning sker vanligtvis årligen och ställer särskilda krav på både innehåll och vem som utför. 
  4. Ny installation av lekplats kräver installationsbesiktning av person med erforderlig kompetens.

Punkt 1 och punkt 2 kan genomföras av dig som fastighetsägare personligen. Vill du däremot vara på den säkra sidan erbjuder Junnifast bland annat visuell genomgång av lekplatser för att upptäcka potentiella risker och avvikelser, men också löpande genomgång av redskap för att säkra lekparker för alla barn. Precis som punkt 4 måste även punkt 3 utföras av en person med rätt kompetens och därför tillhandahåller Junnifast kvalificerad lekplatsbesiktning, både tillfälliga och löpande årliga uppdrag.

Kontakta oss så tar vi reda på hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt. Du kan även klicka här för att läsa mer om andra tjänster vi erbjuder.  

Läs om våra andra tjänster:

Fastighetsförvaltning
Sug- & spolbil
Stängsel & staket
Snöröjning